Leiebetingelser

Norrønaheimen leies ut til offentlige, private og frivillige organisasjoner for møter, selskap, kurs og annen opplæring, musikalske aktiviteter, kulturarrangement, mini messer mv.
Norrønaheimen forbeholder seg retten til å avvise leieforespørsler som enten legger opp til å bryte med leiebetingelsene under, bryter kapasitetsbegrensningen i lokalene, bryter med eller har et innhold som oppfordrer til brudd på norsk lov, eller kommer fra arrangører som ikke har gjort opp for tidligere leieforhold.
En avtale om leie er ikke gyldig før den er bekreftet med kontrakt, – og returnert Norrønaheimen med leietakers signatur.

1. Ansvarlig leietaker:
Aldersgrense for å kunne leie Norrønaheimen er 25 år.
Alle leietakere skal ha en ansvarlig kontaktperson, som vil ha leietakeransvar før, under og etter arrangementet. Ansvarlig leietaker skal også gjøre seg kjent med branninstruks og plassering av slukkeutstyr, – samt være til stede for å forebygge tilgrising og hærverk under hele arrangementet. Leietakerens kontaktperson er også ansvarlig for at betaling skjer i henhold til kontraktens betingelser.

2. Faste leietakere
Faste leietakere har egne leiebetingelser samt en utvidet brann instruks.

3. Ro og orden:
Norrønaheimen ligger i nærheten av bolighus, og alle leietakere må ta hensyn til samt å vise respekt for omgivelsene. Det er ikke tillatt å installere lydanlegg utendørs, eller på andre måter å skape støy som vil plage naboer.
Alle kveldsarrangementer søndag – torsdag skal være ferdig kl. 23.00, og kl. 02.00 natt til lørdag/søndag.
Det er ikke tillatt å overnatte i lokalene

4. Leietakers bruk, rydding og utvask:
Leie av lokalet inkluderer tilgang til bord og stoler som leietaker selv setter ut i lokalene samt vasker av og rydder på plass etter bruk.
Etter arrangementet skal lokalene ryddes, støvsuges, eventuelt moppes med godt oppvridd mopp. (kun varmt vann). Eventuelt søl o.l. skal fjernes ved bruk av mildt såpevann.
Ønskes tilgang/bruk av kjøkkenet og dekketøy, skal dette avtales på forhånd. Etter bruk av kjøkkenet skal leietaker vaske og rydde kjøkkenet og sørge for at alt utstyr er satt tilbake på riktig plass.
Alle leietakere må kildesortere som beskrevet i avfallsinstruks.
Ekstra arbeid som følge av dårlig opprydding og/eller renhold vil bli fakturert etter gjeldende satser.
Duker, pynting, servering og rydding av lokale ved selskap er ikke inkludert i leieprisen, men kan i visse tilfeller for forhåndsbestilles fra SMF Norrønaheimen, se selskapsmeny.
Norrønaheimen har teknisk utstyr som kan brukes når leietaker har fått opplæring i bruken. Leie av slikt utstyr avtales på forhånd. Leietaker er personlig ansvarlig for eventuelle skader som skjer på utstyr og inventar i leieperioden.
På grunn av brannforskrifter skal garderobe benyttes, dog på egen risiko. Verdisaker bør derfor ikke oppbevares i garderobe.
Norrønaheimen har ikke erstatningsansvar ved tap av klær eller annet utstyr som blir etterlatt.

5. Kveld/natt arrangement:
Ved kveld/natt arrangementer skal leietakere være ferdig med å rydde vekk mat/drikke ved arrangementets slutt;
• Søppel skal være sortert og fjernet iht. til avfallsinstruks.
• Oppvask skal være utført og kjøkkenet skal være ryddet og vasket.
• Flasker/bokser skal ryddes/sorteres i kasser/poser.
• Eventuelt søl av drikke på gulvet (øl, vin, brus el.) skal fjernes så snart som mulig, slik at det ikke lager permanente merker eller gir unødig ekstraarbeid for renholderne.
Dette for å begrense lukt og tiltrekking av skadedyr.
Dersom det er inngått avtale om leie frem til neste formiddag, kan resterende rydding samt henting av personlig utstyr/eiendeler utsettes til påfølgende dag, – dog ferdigstilles innenfor avtalt leieperiode.
Leietaker er selv ansvarlig for eget utstyr og eiendeler som oppbevares i Norrønaheimen i forbindelse med arrangementet.

6. Krav til skjenkebevilling:
I følge alkoholloven § 1-4 må man ha skjenkebevilling for å drikke eller servere alkohol når dette skjer utenfor det private rom. Loven gir imidlertid noen unntak dersom drikkingen eller serveringen skjer for en enkelt eller bestemt anledning i sluttet selskap.
Leietaker er selv ansvarlig for å avklare og etterkomme eventuelle krav for sitt arrangement.
Er det tvil om krav til skjenkebevilling, må leietaker selv ta kontakt med rusmiddel- eller næringsetaten i kommunen og be om råd, – eventuelt søke om ambulerende skjenkebevilling.

7. Tilsynsvakt:
Ved arrangementer på kveldstid (over 100 gjester) kan utleier kreve egen tilsynsvakt. Dette er en tilleggstjeneste som da må bestilles i fra Norrønaheimen, og skal primært sikre at leiebetingelser samt branninstruksene blir overholdt.

8. Meldeplikt/søknadsplikt/vakthold ved arrangementer på offentlig sted:
Politivedtektene krever at den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må senest 6 uker før arrangementet søke politiet om dette.
Er arrangement av en slik art som i henhold til gjeldende politivedtekter vil kreve en slik søknadsplikt eller meldeplikt, – pålegges det leietaker å melde/søke sitt arrangement inn til politimyndighetene.
Leietaker må også sørge for tilstrekkelig vakthold.
Kopi av søknad/melding samt vaktliste skal være tilgjengelig på arrangementet.

9. Stopp av et arrangement:
Norrønaheimen kan avlyse eller avbryte arrangementer ved alvorlig mislighold av leiebetingelsene. Skjenking av mindreårige eller overstadig berusede personer er eksempel på slik mislighold, eventuelt manglende forskuddsbetaling. Dette vil automatisk føre til avbrytelse av arrangement.
Leietaker vil likevel bli gjort ansvarlig for leien av lokalene.

10. Skade/brekkasje:
Ved skader på servise og annet utstyr, samt hærverk og tilgrising av lokaler som medfører ekstra arbeid, vil leietaker automatisk bli fakturert for dette.
Norrønaheimen kan kreve et depositum på kr. 3000,- i kontanter ved større arrangementer.

11. Avbestilling:
Avbestilling som skjer senere enn 4 uker før utleiedato belastes med 50 % av avtalt leiesum, og senere enn 48 timer før arrangement starter blir leietaker fakturert 100 %.
Avlysning skal skje skriftlig per epost.

12. Driftsstopp:
Norrønaheimen er ikke økonomisk ansvarlig ovenfor leietaker ved uforutsett driftsstopp som eventuelt medfører at planlagt arrangement ikke kan avholdes eller må avbrytes.